Oferta

Przedmiotem działalności naszej kancelarii są usługi audytu i doradztwa, a w szczególności:

 • badanie jednostkowe sprawozdań finansowych jednostek, skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych oraz przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych,
 • audyt środków z Unii Europejskiej,
 • opracowywanie programów restrukturyzacji, biznes planów, oceny opłacalności inwestycji,
 • wycena przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji metodami dochodowymi oraz księgowymi z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie,
 • sporządzanie niezależnych opinii,
 • ocena systemu księgowo-finansowego, ocena systemu kontroli wewnętrznej,
 • ocena prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • wycena aktywów i pasywów oraz wartości firmy.

Czynności rewizji finansowych:

 • badanie sprawozdań finansowych krajowych podmiotów gospodarczych,
 • badanie pakietów konsolidacyjnych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • badanie projektów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych.

Celem badania sprawozdań finansowych jest ustalenie czy księgi i sprawozdanie finansowe są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w audytach finansowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców . Wśród naszych Klientów wielu współpracuje z nami na stałe. Pomagamy także wdrożyć wymagane bądź dopuszczane przez przepisy rachunkowe rozwiązania.

Co ocenia biegły rewident podczas przeprowadzania audytu finansowego?

 • Sposób rejestracji operacji.
 • Prowadzenie rachunkowości zgodne z zasadami i przepisami.
 • System kontroli wewnętrznej w firmie.
 • Rzetelność ksiąg i ewidencji.
 • System informatyczny (finansowo-księgowy).
 • Dokumentację zasad rachunkowości.

Biegły rewident nie tylko profesjonalnie oceni Państwa sprawozdania finansowe, ale także udzieli fachowego doradztwa i pomoże skorygować błędy.

Informacje, które najczęściej są wymagane przy przeprowadzaniu audytu:

 • potwierdzenie podstawy prawnej działania firmy (statut, wyciąg z rejestru),
 • ostatnie sprawozdania finansowe,
 • księgi rachunkowe,
 • umowy z dostawcami i odbiorcami usług,
 • regulaminy wewnętrzne,
 • dokumentacja podatkowa i dla ZUS,
 • oświadczenie o kompletności danych i dokumentów.